Some say backup, I call that copy-paste

I watched this video expecting to find out about some nice way to sync highlights and notes made via Kindle to Evernote. Turns out, the guy shows how to select text on the Amazon Kindle Page and paste it into Evernote.

Advertisement

Finding annotated PDFs

Using find and grep, you can look for PDFs that are annotated (searches recursively from the current directory).

find . -name '*.pdf' -exec grep -E '(Annot /T)|(/Name /Comment)' {} +

Neat huh.

Vad som hände med motionen om sommartid och vintertid

För några år sedan (2011) dök det upp en motion om att avskaffa vintertid och ha sommartid hela året. Jag tyckte att det lät som en bra idé. Motionen, gick som ni kanske märkt inte igenom. Här är ett utdrag från Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU7 som behandlar motionen. Jag har länkat till de refererade dokumenten som jag hittat.

Sommartid och vintertid

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att sommartid också blir vintertid.

Bakgrund

Sommartid innebär att den lokala tiden justeras fram (vanligtvis en timme) under en del av året för att bättre utnyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren. Sommartid används i ett 70-tal länder runt om i världen, mer än hälften av dem i Europa.

I Sverige provades sommartid första gången 1916, men försöket blev kortvarigt. Sommartid infördes dock på nytt i Sverige 1980. Beslutet fattades efter att Danmark och Västtyskland under 1979 hade fattat beslut om att införa sommartid, på samma vis som då redan var fallet i flertalet övriga väst- och sydeuropeiska länder. Regeringen anförde i proposition 1978/79:200 med förslag till riktlinjer för att införa sommartid att det främsta argumentet för att införa sommartid i Sverige var behovet av samordning inom kommunikationssektorn med våra grannländer. Regeringen underströk att om en övergång till sommartid eller ny normaltid skulle ske i våra grannländer utan att det samtidigt skedde i Sverige, skulle detta skapa betydande svårigheter i kommunikationerna. I propositionen betonades bl.a. att det omfattande nätet av internationella tåg-, färje- och flygförbindelser med inhemska anslutningar skulle rubbas samt att svårigheter även skulle uppstå i t.ex. postväsendet. Vidare pekades på att olika tider i Sverige och våra grannländer skulle innebära att den gemensamma kontorstiden minskade, vilket skulle kunna skapa komplikationer för t.ex. handeln, bankerna och nyhetsförmedlingen. Socialutskottet anslöt sig i allt väsentligt till de anförda synpunkterna (bet. SoU 1979/80:9) och riksdagen ställde sig därefter bakom regeringens förslag (rskr. 1979/80:8).

Motionen

I motion 2011/12:T436 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Quarlsson (båda C) anförs att vi vill känna att vi rår över den tid som kommer till oss. När sommartid blir vintertid i slutet av oktober försvinner en timmas dagsljus på eftermiddagen. Många människor upplever det inte positivt att vrida fram klockan en timma och därmed bli av med en timmas ljus. Även om det blir ljusare på morgonen känns dagen så mycket kortare. Att införa sommartid året om kommer att vara bra för folkhälsan eftersom fler kan tillgodogöra sig den extra ljusa timman på eftermiddagen än på morgonen och förhoppningsvis leder det till att både barn och vuxna skulle vistas mera ute och öka välbefinnandet. Vidare framförs att vi i Sverige själva bör bestämma över den tid vi har och att det borde vara dags att sluta vrida fram klockan en timma i slutet av mars och vrida tillbaka den i slutet av oktober. Motionärerna föreslår därför att sommartid också blir vintertid.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inleda med att konstatera att frågan om att införa sommartid året om tidigare har varit föremål för beredning i trafikutskottet och att utskottet då pekade på att sommartidens effekter är svåra att mäta. Tidsomställningen två gånger per år innebär vissa anpassningsproblem under en övergångsperiod. Dessa verkar emellertid vara av övergående karaktär och inte påverka folkhälsan.

Utskottet kan liksom tidigare konstatera att ett införande av sommartid året om skulle innebära att antalet mörka timmar under den normala arbetstiden på vinterhalvåret ökar, vilket skulle innebära svårigheter för utomhusarbete som inte kan utföras i mörker, t.ex. skogsarbete, och motverka trafiksäkerheten. Utskottet vill påminna om att frågan är reglerad på gemenskapsnivå och understryka vikten av att frågan om sommartid är samordnad med övriga europeiska länder.

Utskottet avstyrker därmed motion 2011/12:T436 (C).

For a minute I was confused

pyprocessing and processing.py are two different projects. Both are related to Processing. pyprocessing is a Python implementation of Processing if I am correct, whereas processing.py, is a way of using Processing (implemented in Java) using Python syntax.

For a minute there, I was confused.

Remove Duplicate Messages (Alternate) for Thunderbird

I just removed almost 1000 duplicates from my e-mail using Remove Duplicate Messages (Alternate), an extension for Thunderbird. To remove duplicates from all folders, just select the root of the tree (i.e. the name of the accound).

Worked great. By selecting the email message, it gets selected in Thunderbird so you also can read the actual content.

Moving messages with MailActOn

Here’s a good tip from the Indev Support Forum:

If you set your sow recent folders to “0” you will get the behaviour you want. The space tels the system to not interpret what you are typing as a quick key for the recent items. if you have no recent items, no neet for the spacebar.

Now, having assigned ‘move messages’ to a press of the ‘V’ key, moving messages with MailActOn works even better than in Gmail (as Gmail uses a “starts with” search for the folder/label name, whereas MailActOn searches for a substring).

Backstory

I started out my re-booted e-mail workflow using MailMate. It’s really powerful and fast and it is great when sorting and organizing email. However, I have to say that I prefer Apple Mail when reading e-mail, the layout is that much better: one line preview of e-mail in widescreen layout + simpler view of the conversation (which Apple Mail is better at identifying too).

Together with Apple Mail, I am using MailTags, MailActOn. I also have MailPerspectives installed, but find that at the moment, I prefer having e-mail as a “main” task, rather than something that I do inbetween, or in the middle of other tasks.

New email setup

I think I am going to be quite happy with my new email setup. It has taken a while, actually I’m not quite done yet, but I think it is going to be awesome.

I started writing a lengthy post about this, but it grew to long. So, here’s the tl;dw (too long, did not write) version:

  • I had too much email in my inbox that came from different areas of responsibility.
  • After moving my email from my gmail to my work imap (Exchange), I discovered Exchange does not support keywords (custom flags).
  • I forward my work email to a third party IMAP that supports keywords (Dovecot), but still use my work SMTP.