Vad som hände med motionen om sommartid och vintertid

För några år sedan (2011) dök det upp en motion om att avskaffa vintertid och ha sommartid hela året. Jag tyckte att det lät som en bra idé. Motionen, gick som ni kanske märkt inte igenom. Här är ett utdrag från Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU7 som behandlar motionen. Jag har länkat till de refererade dokumenten som jag hittat.

Sommartid och vintertid

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att sommartid också blir vintertid.

Bakgrund

Sommartid innebär att den lokala tiden justeras fram (vanligtvis en timme) under en del av året för att bättre utnyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren. Sommartid används i ett 70-tal länder runt om i världen, mer än hälften av dem i Europa.

I Sverige provades sommartid första gången 1916, men försöket blev kortvarigt. Sommartid infördes dock på nytt i Sverige 1980. Beslutet fattades efter att Danmark och Västtyskland under 1979 hade fattat beslut om att införa sommartid, på samma vis som då redan var fallet i flertalet övriga väst- och sydeuropeiska länder. Regeringen anförde i proposition 1978/79:200 med förslag till riktlinjer för att införa sommartid att det främsta argumentet för att införa sommartid i Sverige var behovet av samordning inom kommunikationssektorn med våra grannländer. Regeringen underströk att om en övergång till sommartid eller ny normaltid skulle ske i våra grannländer utan att det samtidigt skedde i Sverige, skulle detta skapa betydande svårigheter i kommunikationerna. I propositionen betonades bl.a. att det omfattande nätet av internationella tåg-, färje- och flygförbindelser med inhemska anslutningar skulle rubbas samt att svårigheter även skulle uppstå i t.ex. postväsendet. Vidare pekades på att olika tider i Sverige och våra grannländer skulle innebära att den gemensamma kontorstiden minskade, vilket skulle kunna skapa komplikationer för t.ex. handeln, bankerna och nyhetsförmedlingen. Socialutskottet anslöt sig i allt väsentligt till de anförda synpunkterna (bet. SoU 1979/80:9) och riksdagen ställde sig därefter bakom regeringens förslag (rskr. 1979/80:8).

Motionen

I motion 2011/12:T436 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Quarlsson (båda C) anförs att vi vill känna att vi rår över den tid som kommer till oss. När sommartid blir vintertid i slutet av oktober försvinner en timmas dagsljus på eftermiddagen. Många människor upplever det inte positivt att vrida fram klockan en timma och därmed bli av med en timmas ljus. Även om det blir ljusare på morgonen känns dagen så mycket kortare. Att införa sommartid året om kommer att vara bra för folkhälsan eftersom fler kan tillgodogöra sig den extra ljusa timman på eftermiddagen än på morgonen och förhoppningsvis leder det till att både barn och vuxna skulle vistas mera ute och öka välbefinnandet. Vidare framförs att vi i Sverige själva bör bestämma över den tid vi har och att det borde vara dags att sluta vrida fram klockan en timma i slutet av mars och vrida tillbaka den i slutet av oktober. Motionärerna föreslår därför att sommartid också blir vintertid.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inleda med att konstatera att frågan om att införa sommartid året om tidigare har varit föremål för beredning i trafikutskottet och att utskottet då pekade på att sommartidens effekter är svåra att mäta. Tidsomställningen två gånger per år innebär vissa anpassningsproblem under en övergångsperiod. Dessa verkar emellertid vara av övergående karaktär och inte påverka folkhälsan.

Utskottet kan liksom tidigare konstatera att ett införande av sommartid året om skulle innebära att antalet mörka timmar under den normala arbetstiden på vinterhalvåret ökar, vilket skulle innebära svårigheter för utomhusarbete som inte kan utföras i mörker, t.ex. skogsarbete, och motverka trafiksäkerheten. Utskottet vill påminna om att frågan är reglerad på gemenskapsnivå och understryka vikten av att frågan om sommartid är samordnad med övriga europeiska länder.

Utskottet avstyrker därmed motion 2011/12:T436 (C).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s